Hatnyelvű digitális metodikai szótár

Tovább a keresőhöz

Ezt a hatnyelvű módszertani szótárat azoknak a tanárképzésben tanuló egyetemi hallgatóknak állítottuk össze, akik magyar vagy idegen nyelv szakos tanárnak készülnek, ajánljuk továbbá a már gyakorló tanároknak, a tanárképző szakembereknek, valamint bárkinek, aki érdeklődik a pedagógia, a magyar és az idegen nyelvek tanításának módszertana iránt. Mi, szerzők, valamennyien tanárként vagy tanárképzőként dolgozunk, és közülünk többen végeztek vagy végeznek nyelvpedagógiai kutatásokat. Célunk az volt, hogy összegyűjtsünk és röviden megmagyarázzunk (1.) általunk fontosnak vélt pedagógiai alapfogalmakat (például: kooperatív tanulás), (2.) a magyar és az idegen nyelvek tanításában használt technikákat (például: szaladgálós tollbamondás), (3.) az óratervezéshez és az órai tevékenységekhez szorosan kötődő kifejezéseket (például: csoportmunka, értésellenőrzés), valamint (4.) az idegennyelv-tanítás módszertanában gyakran előforduló alapfogalmakat (például: nyelvi tevékenységek) – mindezt a teljesség igénye nélkül. A szótárban szereplő fogalmakat nyolc nagy témakörbe rendeztük, amelyekre külön is rá lehet keresni, ezáltal lehetővé válik a fogalmak csoportosítása témakörök szerint. A fogalmak jelentésének megmagyarázáshoz lehetőség szerint minél frissebb szakirodalmat használtunk, amelyre a magyarázatok végén utalunk. Forrásaink remélhetőleg segítséget nyújtanak valamennyi szótárhasználónak további tanulmányaik, munkájuk és kutatásaik során is.

Reméljük, hogy sok fontos fogalmat sikerült tisztáznunk, és tudjuk, hogy valószínűleg sok egyéb hasznos kifejezés kimaradt ebből a szótárból. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a szótárat tovább bővítjük, illetve a felhasználók véleménye alapján kiegészítjük, ezért nagyon örülünk minden visszajelzésnek és észrevételnek, amelyeket a metodika@btk.elte.hu emailcímre várunk.

Eredményes szótárhasználatot kívánunk!

A szerzők

Budapest, 2015. szeptember

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6

Methodological dictionary in six languages

Go to search options

This methodological dictionary in six languages is intended for students studying on teacher training programmes to become teachers of foreign languages or of Hungarian, as well as for practising teachers, teacher trainers, and indeed anyone who is interested in pedagogy and the methodology of teaching foreign languages and Hungarian. We, the authors of this dictionary, are all teachers or teacher trainers, and several of us have been involved in various research projects in language pedagogy. Our aim was to collect and explain (i) important general pedagogical terms (e.g., cooperative learning), (ii) tasks and teaching techniques used in Hungarian and foreign language teaching (e.g., running dictation), (iii) terms related to lesson planning and classroom activities (e.g., groupwork, checking understanding), and (iv) basic methodological terms related to foreign language teaching (e.g., language activities) – a list that is far from exhaustive. We have arranged the terms in eight large categories in order to make category search and the grouping of the terms possible. At the end of each explanation we refer to the source or the sources we used from the relevant literature, which, we hope, will be useful for users of the dictionary in their future work, studies and research as well.

It is the hope of all of us that this dictionary will be able to clarify the meaning of a number of important terms, though we are aware that some important terms have not been included. In the future, however, we plan to revise and update the dictionary; for this reason we invite all users to give us feedback and to send their comments to the following email address: metodika@btk.elte.hu

We all hope that you will find it a genuinely helpful reference dictionary.

The authors

Budapest, September 2015

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6

Dictionnaire de didactique en six langues

Accéder aux options de recherche

Ce dictionnaire didactique en six langues a été rédigé principalement pour les étudiants en formation de didactique du hongrois langue maternelle et/ou de didactique des langues étrangères mais nous le recommandons également à des professeurs, à des formateurs et à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à la pédagogie et à la didactique du hongrois langue maternelle et à celles des langues étrangères. Nous, les auteurs, sommes tous professeurs ou formateurs, et plusieurs d’entre nous ont poursuivi ou poursuivent actuellement des recherches en didactique des langues. Notre but était de rassembler et d’expliquer brièvement (i) des notions de base en pédagogie (p. ex. apprentissage coopératif), (ii) des activités et techniques didactiques associées à l’enseignement du hongrois langue maternelle et des langues étrangères (p. ex. course de dictée de mots), (iii) des expressions étroitement liées à la planification des cours et aux diverses activités pendant les cours (p. ex. travail en groupe, contrôle de compréhension), ainsi que (iv) des notions de base en didactique des langues étrangères (p. ex. activités langagières), et tout cela sans aspirer à une quelconque exhaustivité. Les notions présentes dans ce dictionnaire ont été classées dans huit catégories. Étant donné qu’il est possible de faire une recherche sur chacune d’elles, les notions peuvent être regroupées par catégories. Pour expliquer le sens des notions, nous avons eu recours à des ouvrages spécialisés aussi récents que possible et nous en indiquons la référence à la fin de chaque entrée. Nos références seront, espérons-le, de grande utilité pour tous les utilisateurs lors de leurs études, leur travail ou leurs recherches.

Nous espérons avoir éclairci maintes notions importantes alors que certaines autres expressions utiles font probablement défaut à ce dictionnaire. Dans l’avenir, nous avons l’intention d’élargir ce dictionnaire en nous fondant sur l’opinion des utilisateurs, ainsi nous vous remercions par avance de bien vouloir nous faire part de vos commentaires et remarques à l’adresse suivante : metodika@btk.elte.hu.

Nous vous souhaitons bonne utilisation !

Les auteurs

Budapest, septembre 2015

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6

Sechssprachiges methodologisches Wörterbuch

Weiter zur Suche

Dieses sechssprachige methodische Wörterbuch haben wir für diejenigen Lehramtsstudenten1 geschrieben, die Lehrer der ungarischen Sprache und Literatur oder Fremdsprachenlehrer werden möchten, ferner empfehlen wir es praktizierenden Lehrern, Lehrer ausbildenden Experten und allen, die sich für Pädagogik, für die Didaktik und Methodik des Lehrens der ungarischen Sprache oder Fremdsprachen interessieren. Wir, die Autoren, arbeiten alle als Lehrer oder als Lehrerausbilder, und mehrere von uns führen oder führten sprachpädagogische Forschungen durch. Unser Ziel war, (i) von uns für wichtig gehaltene pädagogische Grundbegriffe (z.B. kooperatives Lernen), (ii) im Lehren der ungarischen Sprache und Fremdsprachen benutzte Techniken (z.B. Laufdiktat), (iii) zur Unterrichtsplanung und zu den Tätigkeiten im Unterricht eng gehörende Ausdrücke (z.B. Gruppenarbeit, Verständniskontrolle) und (iv) in der Methodik des Fremdsprachenlehrens oft vorkommende Grundbegriffe (z.B. kommunikative Sprachaktivitäten) zu sammeln und kurz zu erklären – all das ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die im Wörterbuch vorkommenden Begriffe haben wir acht großen Kategorien zugeordnet, nach denen auch getrennt gesucht werden kann, so können die Begriffe nach den Kategorien gruppiert werden. Bei der Erklärung der Begriffe haben wir uns nach Möglichkeit auf aktuelle Fachliteratur gestützt, auf die wir am Ende der Erläuterungen hinweisen. Unsere Quellen leisten hoffentlich allen Wörterbuchbenutzern Hilfe bei ihren weiteren Studien, Arbeiten und Forschungen.

Wir hoffen, dass uns gelungen ist, viele wichtige Begriffe zu klären, und wir wissen, dass wahrscheinlich viele andere nützliche Ausdrücke ausgeblieben sind. Unter unseren Zukunftsplänen erscheint die Erweiterung des Wörterbuches, bzw. seine Ergänzung anhand der Meinung der Benutzer, deswegen freuen wir uns auf jedwede Bemerkung und Rückmeldung. Diese erwarten wir an folgende E-Mail-Adresse: metodika@btk.elte.hu

Wir wünschen erfolgreiche Wörterbuchbenutzung!

Die Autoren

Budapest, im September 2015

1Alle personenbezogenen Ausdrücke (sowohl in der Einleitung als auch im gesamten Wörterbuch) beziehen sich auf beide Geschlechter.

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6

Dizionario di glottodidattica in sei lingue

Clicca per accedere alle opzioni di ricerca

Questo dizionario di didattica di sei lingue è stato concepito per studenti universitari che partecipano alla formazione degli insegnanti e vogliono diventare insegnanti di ungherese o di altre lingue straniere. Inoltre lo dedichiamo anche a insegnanti che già lavorano, a esperti di didattica e a chiunque si interessi di pedagogia e della didattica dell’ungherese e delle lingue straniere. Noi, autori, siamo tutti impegnati nell’insegnamento o nella formazione degli insegnanti, e alcuni di noi eseguono o hanno eseguito ricerche di glottodidattica. Il nostro obiettivo era di raccogliere e di spiegare brevemente (i) i concetti di base della pedagogia da noi ritenuti importanti (per es. apprendimento cooperativo), (ii) le tecniche usate nell’insegnamento dell’ungherese e delle lingue straniere (per es. dettato di corsa), (iii) le espressioni strettamente collegate alla pianificazone delle lezioni e alle attività in classe (per es. lavoro in gruppi, verifica della comprensione), e (iv) i concetti di base importanti dela glottodidattica (per es. attività linguistiche) – tutto questo senza essere esaustivi. I lemmi presenti nel dizionari sono collocati in otto categorie grandi che possono essere trovate anche separatamente, rendendo così possibile di raggruppare le nozioni in base alle categoie. Per le spiegazioni si è cercato di usare fonti più recenti che si possono trovare nella bibliografia. Speriamo che le fonti possano essere d’aiuto per tutti gli utenti del dizionario nel corso dei loro studi e anche del loro lavoro e delle loro ricerche.

Speriamo che siamo riusciti a spiegare molti concetti importanti e sappiamo che probabilmente molte altre espressioni utili non sono presenti in questo dizionario. Per quanto riguarda i nostri progetti futuri, abbiamo intenzioni di continuare questo lavoro e di integrare il dizionario in base alle opinioni degli utenti, e per questo siamo lieti di ogni tipo di feedback che possono essere mandati all’indirizzo e-mail metodika@btk.elte.hu.

Auguriamo a tutti un uso proficuo del dizionario!

Gli autori

Budapest, settembre 2015

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6

Diccionario metodológico en seis lenguas

Ir a las opciones de búsqueda

Este diccionario metodológico en seis lenguas está destinado a los estudiantes universitarios que en el futuro quieran dedicarse a la enseñanza del húngaro o de una lengua extranjera, pero lo recomendamos también a profesores que actualmente ejerzan la docencia, a formadores de profesores, y a todos aquellos que se interesen por la pedagogía y la didáctica del húngaro y de los idiomas extranjeros. Todos los autores trabajamos actualmente como profesores o formadores de profesores, y varios de nosotros hemos realizado o estamos realizando ahora investigaciones en el campo de la pedagogía lingüística. Nuestro propósito ha sido recoger y explicar de forma concisa (i) los conceptos básicos de pedagogía que consideramos importantes (p. ej.: el aprendizaje cooperativo), (ii) las técnicas utilizadas en la enseñanza del húngaro y de las lenguas extranjeras (p. ej.: el dictado por carreras), (iii) las expresiones relacionadas estrechamente con el diseño y la gestión de clases (p. ej.: el trabajo en grupo, el control de la comprensión), (iv) las nociones fundamentales que caracterizan la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras (p. ej.: actividades lingüísticas), sin pretender ser exhaustivos. Los conceptos que aparecen en el diccionario se han categorizado en ocho subgrupos, según los que se pueden realizar búsquedas y así es posible agrupar los conceptos según categorías. Para definir los conceptos hemos usado la bibliografía más reciente posible, a la que nos referimos al final de cada artículo. Esperamos que nuestras fuentes ayuden a los usuarios del diccionario a lo largo de sus futuros estudios, trabajo e investigaciones.

Esperamos haber podido aclarar muchos conceptos importantes, y somos conscientes de que hay otras nociones útiles que no han tenido cabida en nuestro diccionario. Entre nuestros planes figura la ampliación de la obra, por eso serán bienvenidas todas las sugerencias que recibamos por parte de nuestros lectores. Esperamos sus observaciones en la dirección electrónica metodika@btk.elte.hu.

Esperamos que la consulta de este diccionario sea de utilidad para los lectores.

Los autores.

Budapest, septiembre de 2015

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2010): Beszéd és írás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest.
Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest: OKKER.
Bodóczky Carolyne – Enyedi Ágnes – Gedeon Éva – Jilly Viktor – Rádai Péter – Szesztay Margit (1993): Methodology Mix. Budapest: Magyar Macmillan Könyvkiadó Kft.
Bollas, A. (2015): Essential Online Tools and Activities for Summer School Teachers – Part 1. Toolkit essential #1 (2). 4 important numbers. http://angelosbollastefl.com/2015/05/18/essential-online-tools-and-activities-for-summer-school-teachers/ (2015. 09. 23.)
Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Paris : Didier. 2002. Conseil de l’Europe.
Clarke, S. (2008): Stirrers and settlers for the primary classroom. http://www.teachingenglish.org.uk/article/stirrers-settlers-primary-classroom (2015. 09. 23.)
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 2000. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (2015. 09. 23.)
Darn, S. – White, I. (2006): Checking understanding. https://www.teachingenglish.org.uk/article/checking-understanding (2015. 09. 23.)
Demeter Kinga (szerk.) (2006): A kompetencia. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://www.ofi.hu/tudastar/tanulas-tanitas/kompetencia (2015. 04. 04.)
Dudeney, G. – Hockly, N. (2007): How to Teach English with Technology. Pearson Longman. Harlow.
Falus Iván (2000): A megfigyelés. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Pedagógus Könyvek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 243–296.
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat Kiadó.
Falus Iván – Kimmel Magdolna (2009): A portfólió. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár, 2. bővített kiadás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Fullerton, H. (2003): Observation of teaching. In: Fry, H. – Ketteridge, S.- Marshall, S. (szerk.): A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education. Enhancing Academic Practice. London and Sterling VA: Kogan Page. 226–241. http://biblioteca.ucv.cl/site/colecciones/manuales_u/A%20Handbook%20for%20Teaching%20and%20Learning%20in%20Higher%20Education%20Enhancing%20academic%20and%20Practice.pdf (2015. 09. 23.)
Gaskó Krisztina (2010): Autonómia és felelősségvállalás. Áttekintés az Országos Képesítési Keretrendszer számára. http://tamop413.ofi.hu/okkr-orszagos-kepesitesi-keretrendszer/3-1-7-gasko (2014. 05. 10.)
Gedeon Éva – N. Tóth Zsuzsa – Rádai Péter (1991): 165 ötlet - Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára. Budapest: Tankönyvkiadó.
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (2001): Berlin–München: Langenscheidt KG.
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécs: Alexandra Kiadó.
Golnhofer Erzsébet (1999): Az adaptív oktatás menedzselése. Szeged: KÖVI-jegyzet.
Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 385–416.
Good, T. L. – Brophy, J. E. 2008. Nyissunk be a tanterembe! 1–3. kötet. Budapest: Educatio Kht. old.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2079 (2015. 02. 08.)
Harmer, J. (2007a): How to Teach English. Harlow: Longman.
Harmer, J. (2007b): The Practice of English Language Teaching. Harlow: Longman.
Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés. Jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Pécs: Comenius Bt.
Jones, T. (2005). Ten ways to turn lessons into games. The flyswatter game. http://iteslj.org/Techniques/Jones-LessonsIntoGames.html (2015. 12. 17.)
Kagan, S. (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.
Kálmán Orsolya (2006): A tanulásról és magunkról mint tanulókról alkotott elképzelések. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 41–67. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
Kálmán Orsolya (2013): Tanulástámogatás a felsőoktatásban. Felsőoktatási Műhely 2: 15–22. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_15-22.pdf (2015. 09. 23.)
Kennedy, D. (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. Watermans Printers. UCC.
Klippel, F. (1983): Keep Talking. Cambridge: Cambridge University Press.
Kopp Erika (2013): Tanulásközpontú programfejlesztés. Felsőoktatási Műhely 2: 39–56. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2013_2/femu2013_2_39-56.pdf (2015. 09. 23.)
Kotschy Beáta (2003): Az iskolai oktatómunka tervezése. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest,469–486.
Kotschy Beáta (szerk.) (2011): A pedagógussá válás és szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger. http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf (2015. 09. 23.)
Közös Európai Referenciakeret (2002): Európa Tanács. http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp (2015. 09. 23.)
Lénárd Sándor - Rapos Nóra (2004): MAGTÁR - Ötletek az adaptív oktatáshoz. Budapest: Országos Közoktatási Intézet. http://mag.ofi.hu/magtar-otletek-adaptiv/magtar-otletek-adaptiv (2015. 12. 17.)
Lénárd Sándor – Rapos Nóra (2009): Fejlesztő értékelés. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Lukács István (2006): Tanulási stratégia és tanulási stílus. In: Nahalka István (szerk.): Hatékony tanulás. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet. Budapest: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. 68–80. http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf (2015. 09. 23.)
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt.
M. Nádasi Mária (2003a): Az oktatás szervezési módjai. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 361–384.
M. Nádasi Mária (2003b): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
MacBeath, J. – Schratz, M. – Meuret, D. – Jakobsen, L. (2006): Önértékelés az európai iskolákban. Egy változás története. Szeged: OKI.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (2002): Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Medgyes Péter (1995): A kommunikatív nyelvoktatás. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó.
Miliband, D. (2006): Choice and Voice in Personalised Education. In: Personalising Education. OECD CERI, 21–30. http://www.oecd.org/site/schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41175554.pdf (2015. 09. 23.)
MKKR (2012): Nemzeti Jogszabálytár. http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151503.223615 (2015. 01. 05.)
Molnár Gyöngyvér (2005): A probléma-alapú tanítás. Iskolakultúra 10: 31–43. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf (2015. 09. 23.)
Moreira, A. (2009): Chain story telling. http://www.teachingenglish.org.uk/article/chain-story-telling (2015. 09. 23.)
Morgan, J. – Rinvolucri, M. (1986): Vocabulary. Oxford: Oxford University Press.
Nagy József (2000): XXI. századi nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
OECD CERI (2005): Assessment for Learning. Formative Assessment. OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”. http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf (2015. 09. 23.)
Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle. 100–108. http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html (2015. 09. 23.)
Perjés István – Vass Vilmos (2008): A curriculumelmélet műfaji fejlődése. Új Pedagógiai Szemle 3: http://www.ofi.hu/tudastar/perjes-istvan-vass (2015. 09. 23.)
Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Petriné Feyér Judit (2011) A tanítási óra elemzése. In: M. Nádasi Mária (szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése. III. kötet. A mentorképzés tartalmáról. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 38–111. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pedagoguskepzes-halozat.elte.hu/wp-content/uploads/2011/02/A_mentorfelkeszites_rendszere_probaja_a_mentorkepzes_szakt.pdf (2015. 04. 04.)
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione (2002): Milano: La Nuova Italia-Oxford. Consiglio d’Europa.
Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. http://tamop311.ofi.hu/download.php?docID=3921 (2014. 02. 17.)
Robertson, C. (2010): Hot seat. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hot-seat-0 (2015. 09. 23.)
Scriven, M. (1967): Series on Curriculum Evaluation. No. 1. Methodology of Evaluation. Aera Monograph.
Scrivener, J. (2005): Learning Teaching (2. kiadás). London: Macmillan.
Sketchley, M. (2014). First Lessons: Ten GTKY Ideas. http://eltexperiences.com/2014/10/02/first-lessons-ten-gtky-ideas/ (2015. 12. 13.)
Szesztay Margit (2009): Az én csoportom. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Budapest: ELTE.
Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. Gondolat Kiadó.
Szivák Judit (2010): A vita. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Szivák Judit (2013): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. A pedagógusképzés megújítása. Budapest: ELTE PPK.
Thornbury, S. (1999): How to Teach Grammar. Harlow: Pearson Longman.
Thornbury, S. (2006): An A to Z of ELT. London: Macmillan.
Ur, P. – Wright, A. (1992): Five-Minute Activities. Cambridge: Cambridge University Press.
Ur, P. (2012): A course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez (2013): Fogalomtár. 151–163. http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/kiegeszitett_utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez.pdf (2015. 09. 23.)
Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikai pedagógiai értékelés. Budapest: Akadémiai Kiadó.
51/2012. (XII. 21.) számú EMMI-rendelet javított 34/2014. (IV.29.) EMMI-rendelete

Internetes források
(1) A – Z race. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/teenagers-game-3-a-z-race/146731.article (2015. 09. 23.)
(2) Dictogloss (2008). http://www.teachingenglish.org.uk/article/dictogloss (2015. 09. 23.)
(3) Mingle activities: Find your partner and circles. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/mingle/mingle-activities-find-your-partner-and-circles/145296.article (2015. 09. 23.)
(4) Pass the parcel. Onestop English. http://www.onestopenglish.com/community/lesson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-the-parcel/145360.article (2015. 09. 23.)
(5) Teacher tips 2 – Read my lips. ELT Community (2012). http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 (2015. 09. 23.)

Sorozatcím: Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár 8.
Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Baditzné Pálvölgyi Kata, Balázs-Piri Péter, Debreczeni Csaba, Kálmán Orsolya, Kovács Máté, Kránicz Eszter, Raátz Judit, Salusinszky Gábor, Szabó Éva
Főcím: Hatnyelvű digitális metodikai szótár
Alcím: A magyar nyelv és az idegen nyelvek tanításához
Lektorok:Canala, Domenica; Fábián Gyöngyi; Haász Gabriella; Horváth Andrea; Jancsó Katalin; Luján Egea, Juan José; N. Császi Ildikó; Nagy Andrea; Prescott, Frank; Radenhausen, Rudolf; Sabadel, Grégory; Sabadel Szűcs Eszter
Szerkesztők: Laczkó Krisztina, Szabó Éva
Technikai munkatársak: Hegyi-Füstös István, Tomcsányi Roland
ISSN 2416-2582
ISBN 978-963-284-660-6